TPM-->

L'ENERGIA VITAL

Segons el Ioga, Prana és l’energia o el flux vital. La manifestació de la consciència universal que anima la matèria i s’expressa en l’univers segons el nivell de vibració de les formes que existeixen dins d’aquest (cossos materials, densos, subtils).

El prana és el suport de la vida. Ho trobem, i absorbim, principalment de l’aire (en forma d’ions negatius), dels aliments frescos que consumim o de la llum del sol, però el procés més important a través de com l’ésser humà capta aquesta energia vital és la respiració. Quan respirem, el cos es recarrega amb aquests ions negatius que són essencials perquè les cèl·lules del nostre cos puguin nodrir-se, créixer i renovar-se.

Segons la filosofia del ioga, l’univers està format de akasa i prana, que equivaldrien als conceptes de matèria i energia, respectivament. Totes les formes de l’Univers sorgeixen de l’acció de prana sobre akasa.

– Akasa seria la matèria primordial que, en el principi de l’Univers només existia en la seva forma homogènia i indiferenciada i que, a través de successives condensacions es va anar diferenciant en diferents tipus de matèria (estat gasós, líquid o sòlid).

– Prana és l’energia primordial de l’univers en constant moviment i es manifesta, segons el tipus de vibració, en forma de pensament, electricitat, llum, calor, força vital, magnetisme, atracció, so i moviment.

Així, el prana també es manifesta en formes subtils com la gravetat, el magnetisme o els fenòmens bioelèctrics del cos (que determina els mecanismes elèctrics de les cèl·lules). L’energia mental, els pensaments i l’instint (pensament inconscient) seria una modalitat de prana encara més subtil que la força vital del cos físic.

PRANAMAYA KOSHA. El cos energètic

Constitueix la rèplica energètica del cos físic i constitueix el ser vital. Està formada per una sèrie de corrents de prana que circulen a través dels canals energètics (nadis). Aquestes corrents poden ser dirigides per la ment. Hi ha una important relació entre prana i ment que permet que, en incidir sobre un d’ells s’influeixi també en l’altre. En el Hatha Ioga (ioga físic) controlant la respiració s’arriba a dominar la ment, mentre que en el Tall Ioga (ioga mental), la relació és al revés, és a través del control mental que s’aconsegueix el domini sobre el procés respiratori.

El prana, com a energia vital que impregna tot l’univers, té un aspecte còsmic i un altre individual. L’aspecte còsmic és molt subtil i es percep solament en certs estats de consciència. L’aspecte individual, que és una especialització del prana còsmic i constitueix el cos energètic de l’ésser humà, es manifesta de diferents formes en el nostre cos, segons les seves funcions o necessitats. Aquestes variants es coneixen com prana-*vayus (aires vitals). Els més importants són 5, estan localitzats en una zona determinada del cos en la qual actuen i flueixen en una adreça determinada.

PRANA VAYU: està a la zona toràcica, situat en la laringe i en la part superior del diafragma. Està associat amb els òrgans respiratoris, els òrgans vocals, l’esòfag i els músculs i nervis que activen aquests òrgans. És la força amb què inhalem. La seva funció consisteix en l’absorció d’oxigen i prana a través de la respiració. L’adreça del seu moviment és ascendent. També és responsable del funcionament del cor i de l’assimilació d’aliment líquid i sòlid.

APANA VAYU: situat a la zona de la pelvis, sota el melic. Actua en oposició a prana vayu, i és responsable l’eliminació de diòxid de carboni durant l’espiració. El seu moviment és descendent. Proporciona energia a l’intestí gruixut, els ronyons i els genitals. la seva funció és la d’eliminar residus corporals a través dels aparells excretor i urinari. També està relacionat amb l’ejaculació, la menstruació, l’excreció i el moment del part.

SAMANA VAYU: es localitza a la zona que hi ha entre l’estèrnum i el melic. El seu moviment és horitzontal, d’esquerra a dreta i de dreta a esquerra. Activa i controla el sistema digestiu, el fetge, els intestins, el pàncrees, l’estómac i les secrecions que aquests produeixen. És responsable de l’assimilació d’aliments i de l’absorció de la seva prana.

UDANA VAYU: situat a la zona del coll, el cap i les extremitats. La seva energia és circular. Regula l’expressió facial i la parla. Nodreix els òrgans dels sentits. Realitza el moviment de la gola i manté la força de cada múscul.

VYANA VAYU: És la força que impregna i reparteix el prana per tot el cos. Regula i controla els seus moviments i coordina les altres energies vitals (vayus). Harmonitza i coordina totes les parts del cos, tots els músculs associats, lligaments, nervis i articulacions. També és responsable de la posició alçada del cos.

6.2. NADIS Y CHAKRAS. Els canals i centres psico-energètics.

El vedanta i el ioga descriuen l’anatomia subtil de l’ésser humà formada per 5 cossos o embolcalls (koshas) com hem vist en apartats anteriors. Des de la perspectiva del Tantra s’afegeix a aquesta classificació una descripció detallada de l’anatomia energètica, és a dir, de com es produeix l’intercanvi d’energia entre els diferents cossos (koshas). Aquesta anatomia està formada pels nadis, els canals psico-energètics per on circula i es distribueix l’energia, i els chakras, els centres energètics que generen, acumulen, transformen i distribueixen aquesta energia.

NADIS

Els nadis formen una extensa xarxa de canals que s’estén per tot el cos. No obstant això, és important assenyalar que els nadisno són una estructura física com l’és el sistema de gots sanguinis ja que pertanyen al cos subtil i no al cos físic.

Els nadis són fluxos d’energia que es mouen per tot el cos i que tenen un origen, una adreça i una trajectòria determinats.

No hi ha acord en la literatura sobre el nombre total de nadis que existeixen. Segons el HathaIoga Pradipika serien 72.000, mentre que altres obres clàssiques com el Pranpanchasara Tantrao el Shiva Samhita parlen de 300.000 i 350.000, respectivament. D’aquests, 14 es consideren els principals.

La pràctica de ioga es basa en 3 d’aquests canals principals que són Anada, Pingala i Sushumna.

Ida i Pingala

Els canals anada i pingala són els dos aspectes principals del prana: la força mental i la força vital, i encara que són oposats, es complementen i constitueixen les dues cares d’una mateixa energia (vital).

Ida  també es coneix com chandra nadi (nadilunar). Té el seu origen en el costat esquerre de Muladhara chakra (a l’àrea del perineu) i circula en un moviment ascendent, serpentejant i semicircular, travessant els chakras intermedis i passant per la fossa nasal esquerra fins arribar a Ajna chakra (centre del cervell).

Ida representa la força mental (rages shakti)i exerceix la seva influència en el costat esquerre del cos físic. Incideix sobre el sistema nerviós parasimpátic, que regula els processos interns de l’organisme, i actua com a relaxant muscular, disminuint la temperatura corporal.

Pingala es coneix com surya nadi (nadi solar). Té una posició oposada a Anada. Neix en el costat dret de Muladhara chakra (a l’àrea del perineo) i circula en un moviment ascendent, travessant els chakras intermedis i passant per la fossa nasal dreta fins a arribar a Ajna chakra(centre del cervell).

Pingala representa la força vital (prana shakti) i influencia el costat dret del cos. Exerceix un paper d’accelerador i és energitzant. Està associat al sistema nerviós simpàtic i prepara a l’organisme per a l’acció al món exterior. En el cos físic activa el ritme cardíac, augmenta la tensió muscular i la temperatura corporal.

Com hem dit, Ida i Pingala estan connectats amb les fosses nasals. No obstant això, la respiració nasal no és sempre igual, sinó que es va alternant entre les dues fosses, de manera que cadascuna o dues hores respirem més per una fossa nasal o per l’altra. Quan el flux de respiració és més intens per la fossa nasal esquerra predomina la força mental, la qual cosa afavoreix un estat d’interiorització i la realització de treballs d’índole intel·lectual o creativa. Quan la respiració es produeix d’una forma més intensa per Pingala (dreta) serà un bon moment per realitzar activitats físiques i que ens connecten amb l’exterior.

Sushumna nadi

Sushumna és el canal principal o canal central. Per ell circula l’energia espiritual. Aquest canal té el seu origen en Muladhara chakra (a la zona del perineu), des d’aquí va a Swadhisthanachakra (a la base de la columna vertebral), penetra en la columna i ascendeix pel seu interior fins a Sahasrara chakra (zona superior del cap).

Sushumna està relacionat amb el sistema nerviós central i inclou altres tres nadis: Vajrini, Chitrini i Brahmanadi. Per Brahmanadi circula l’energia (energia espiritual) que puja des de Muladhara fins a Sahasrara chakra.)

Sushumna està relacionat amb el sistema nerviós central i inclou altres tres nadis: Vajrini, Chitrini i Brahmanadi. Per Brahmanadi circula l’energia (energia espiritual) que puja des de Muladhara fins a Sahasrara chakra.)

La taula següent ofereix un resum dels tres canals principals.

Canals psico-energètics. Aspectes principals:

CHAKRAS

Definició

La paraula chakra significa literalment “roda” encara que podem definir els chakras com a remolins de consciència-energia que interrelacionen els diferents cossos (koshas) de l'ésser humà. Són centres d'energia vital i d'energia psíquica i la seva funció és generar, acumular, transformar i distribuir l'energia.

Els chakras pertanyen al cos subtil (igual que els nadis) però estan estretament vinculats al cos físic ja que els chakras principals estan relacionats amb les glàndules endocrines i els plexes nerviosos més importants del cos. Els chakras estan connectats també amb el cervell. A cada chakra li correspon un centre en el cervell de manera que, quan s'activa el chakra, el centre cerebral associat també s'activa, la qual cosa permet un salt a un nivell superior de consciència.

Activació dels chakras

Els chakras es poden activar, utilitzant la ment, de dues formes diferents:

Dirigint mentalment un corrent de prana a la zona del cos on el chakra té la seva localització per augmentar la seva activitat.

Concentrant la ment en la localització del chakra i en la forma que aquest adopta. Així augmentem la consciència d'aquest chakra i es pot activar.

El Hatha Ioga, el Kundalini Ioga i el Kriya Ioga treballen amb set o vuit dels chakras principals que tenen la seva localització en la columna vertebral:

• Muladhara, situat en el perineo/*cervix

• Swadhisthana, a la base de l'espina dorsal

• Manipura, situat al nivell del melic

• Anahata, localitzat a l'altura del cor

• Vishuddhi, situat en les vèrtebres cervicals a l'altura de la nou

• Ajna, situat al centre del cervell a l'altura del entrecejo

• Sahasrara, localitzat en la part superior del cap

Cada chakra està relacionat amb un determinat nivell de consciència i vibra a una determinada freqüència. Els chakras inferiors estan relacionats amb els aspectes més instintius de l'ésser humà (la inclinació al material, a les persones, els desitjos) i vibren a una velocitat més lenta, mentre que els superiors es relacionen amb nivells superiors de consciència (intuïció) i vibren a una velocitat més ràpida. Per l'altre, els chakras inferiors vibren a una velocitat més lenta mentre que els superiors ho fan a una velocitat més ràpida.

Normalment, els chakras funcionen a un nivell inferior al seu òptim o poden fins i tot estar bloquejats. Aquests nusos psíquics els anem acumulant al llarg de la nostra vida quan predomina l'ego o ens identifiquem amb el nostre cos i la nostra ment. Part del nostre procés espiritual consisteix a anar netejant i purificant els centres energètics perquè l'activació de l'energia kundalini (energia còsmica, situada en muladhara chakra) es pugui realitzar sense obstacles.

Els chakras principals i la seva simbologia

Els chakras es representen com mandales (dibuixos amb trets geomètrics que tenen una significació mística i simbòlica) que adopten la forma d'un lotus amb diferent nombre de pètals. Aquest mandala és una representació dels diferents aspectes d'aquest chakra: el color, els pètals de la flor, el yantra o forma geomètrica, el bijamantra o vibració sonora, el símbol d'un animal i el símbol d'una energia divina. La flor de lotus representa l'evolució espiritual de l'ésser humà des dels estats inferiors als estats superiors de consciència.

 

Muladhara chakra

Localització

És el chakra base. En l'home està localitzat en el perineo i en la dona en la cervix (on s'uneixen la vagina i l'úter).

Simbologia

Es representa amb un lotus de 4 pètals de color vermell. En el seu interior té un quadrat groc que simbolitza l'element terra (prittivitattva) i conté la seva bijamantra Lam.

Dins del quadrat, l'elefant simbolitza la força i la solidesa, i el triangle invertit l'energia creativa (shakti). Dins del triangle està la serp (simbolitzant l'energia kundalini) enrotllada 3 voltes i mitjana (les 3 voltes simbolitzen les 3 gunas: sattva, talls i tamas i una altra mitja volta per representar l'estat de turiya o transcendència).

Correspondències

En el cos físic està relacionat amb el plexe nerviós sacre-coxígeo i les glàndules suprarenales (productores d'adrenalina i noradrenalina). En el cos energètic és l'origen dels canals Anada, Pingala i Sushumna.

Les seves correspondències són:

Tanmantra_Olfacte

Gñanendriya_Nas

Karmendriya_Anus

Tattva_Terra

Prana Vayu_ Apana

Kosha_ Annamaya

Activitat

Paraules clau: supervivència, terra, matèria, cos, llar, arrels.

L'activitat de Muladhara chakra està relacionada amb el contacte amb la terra, amb atendre les necessitats bàsiques (la supervivència, l'aliment, tenir una llar, la reproducció). Per això aquest chakra es relaciona amb la sensació de confiança al món, la relació amb el nostre cos físic i amb el món exterior, la llar i les relacions familiars i socials.

Quan aquest chakra està harmonitzat tindrem estabilitat, vitalitat i solidesa, una actitud sana cap a les possessions i cuidarem la salut, el descans i la dieta.

 

Swadhisthana chakra

Localització

És el chakra sexual. Està localitzat a la base de la columna vertebral, molt prop del primer chakra. La zona del cos on es reflecteix la seva activitat de forma directa és l'os del pubis, damunt dels genitals.

Simbologia

Està representat per un lotus de sis pètals de color ataronjat. Dins del lotus hi ha dos cercles col·locats de manera que dibuixen una lluna creixent, que és el yantra de l'element aigua (apas tattva). El seu bijamantra és Vam. El cercle exterior representa la dimensió conscient de l'existència, i l'interior l'inconscient (és a dir, el karma o els condicionants acumulats en el passat).

Correspondències

Està associat als òrgans reproductius femenins, masculins, els malucs i la zona lumbar. Els centres cerebrals que estan connectats amb aquest chakra estan associats a l'inconscient.

Les seves correspondències són:

Tanmantra_Gust

Gñanendriya_Llengua

Karmendriya_Órgans sexuals, ronyons, sistema urinari

Tattva_aigua

Prana Vayu_ Vyana

Kosha_ Pranamaya

Activitat

Paraules clau: canvi, polaritat, sexualitat, sensualitat, intimitat

Mentre que el primer chakra ens orienta a “tirar arrels”, a asseure les nostres bases, un aspecte significatiu del segon chakra és el canvi, el moviment, que ens empeny a explorar els nostres límits, a buscar la flexibilitat i a mobilitzar les energies bloquejades.

També ens porta a buscar la unió de la dualitat: yin-yan, masculí-femení, llum-foscor. Aquesta inclinació també es tradueix a nivell emocional i sexual, a través del desig de fondre's amb un altre.

Quan aquest chakra està desharmonitzat hi ha una tendència a anar d'un extrem a un altre, a la dispersió de l'energia i a buscar estímuls externs que ens donin sensació de plaure.

 

Manipura chakra

Localització

És el chakra del plexe solar. Està situat en la columna, a l'altura del melic.

Simbologia

Manipura es representa amb un lotus de deu pètals, a l'interior del com, un triangle vermell invertit simbolitza la regió del foc que brilla com un sol naixent. És també el yantra de l'element foc i conté el seu bijamantra Ram. Cada costat del triangle té una forma de T. en el vèrtex del triangle, hi ha un carner que representa el dinamisme, la tenacitat i la paciència.

Correspondències

En el cos físic, Manipura està relacionat amb el foc digestiu, l'estómac, el fetge, la melsa i els intestins. A nivell endocrí amb el pàncrees i les glàndules adrenales.

Tanmantra_Vista

Gñanendriya_Ulls

Karmendriya_Peus

Tattva_Foc

Prana Vayu_ Samana

Kosha_ Pranamaya

Activitat

Paraules clau: vitalitat, voluntat, perseverança, control, poder, foc, calidesa.

Quan està harmonitzat estem connectats amb el cos emocional. Tenim tendència a auto afirmar-nos. Sentirem vitalitat, pau i harmonia i inclinació a prestar servei desinteressat als altres.

Quan està desharmonitzat la tendència és a ser dominants, agressius, a fer abús de l'autoritat, o bé a tenir baixa autoestima i mostrar-nos submissos.

 

Anahata chakra

Localització

Anahata està localitzat en la columna, a l'altura del cor

Simbologia

Representat per un lotus de dotze pètals dins del com hi ha dos triangles entrellaçats de manera que dibuixen un estel de sis puntes. El triangle invertit representa Shakti (energia) i el triangle el vèrtex del qual mira cap amunt representa Shiva (la consciència).

La forma hexagonal que resulta de la unió entre les energies de Shiva i Shakti és el yantra de l'element aire (vayu tattva). El seu bijamantra és Yam.

Correspondències

En el cos físic, la cambra chakra està relacionat amb el plexe cardíac i l'estafa. Les seves correspondències són:

Tanmantra_Tacte

Gñanendriya_Pell

Karmendriya_Mans

Tattva_Aire (vayu)

Prana Vayu_ Prana

Kosha_ Manomaya

Activitat

Paraules clau: amor incondicional, solidaritat, generositat, perdó, consciència col·lectiva.

En Ahahata se situen els sentiments. Quan aquest chakra està activat sentim amor pur i incondicional (cap als altres i cap a totes les coses). L'individu es desenganxa del cos i de l'ego i es desperta la devoció (bhakti).

 

Vishuddi chakra

Localització

Es coneix com el chakra del nèctar o de la purificació. És el chakra de la comunicació i de la voluntat. Està situat en les vèrtebres cervicals a l'altura de la nou.

Simbologia

El mandala que ho representa és un lotus de setze pètals de color morat. A l'interior hi ha un cercle que simbolitza la lluna plena. El seu bijamantra és Ham.

Correspondència

Relacionat amb els plexes de la laringe i faringi i amb la glàndula tiroide. Les seves correspondències són:

Tanmantra_Audició

Gñanendriya_Oïdes

Karmendriya_Cordes vocals

Tattva_Éter (akasha)

Prana Vayu_Udana

Kosha_Vigñanamaya

Activitat

És el centre del parla. Ens permet comunicar-nos i expressar sentiments. La comunicació pot ser verbal o a través d'altres formes d'expressió (música, art, dansa). També inclou la comunicació mental, ja que aquest chakra és un canal que ens permet captar vibracions mentals o pensaments aliens.

Quan està harmonitzat, aquest chakra ens dóna obertura a la vida, interès per comprendre la naturalesa i l'univers, acceptant la seva dualitat, i capacitat per evolucionar de forma conscient. Quan està desequilibrat, tendim a tenir dificultats per expressar idees i sentiments, i poca capacitat de discerniment.

 

Ajna chakra

Localització

És el chakra mental. Ajna significa comandament, ja que el sisè chakra és el que controla tots els altres. Es coneix també com Guru chakra, tercer ull, ull de la intuïció. Està situat al centre del cervell, en el entrecella.

Simbologia

La seva mandala és un lotus de dos pètals que, al seu torn, estan formats per 48 pètals menors. El seu color és l'indi i el seu bijamantra, OM. Aquest mandala representa els dos aspectes de la realitat, el manifest i el no manifest. El pètal esquerre representa a la lluna, Anada nadi, i el dret al sol, Pingala nadi. El cercle dins del lotus representa el buit.

Correspondències

En el cos físic ajna chakra està relacionat amb el tàlem, l'hipotàlem i l'encèfal i amb la glàndula pineal. Les seves correspondències són:

Tanmantra, Gñanendriya, Karmendriya_Es considera que el seu Tanmantra, Gñanendriya, Karmendriya és la ment.

Tattva_Manas (ment)

Prana Vayu_Els 5 vayus

Kosha_Vigñanamaya

Activitat

Ajna chakra és el lloc on s'ajunten els 3 nadis principals: Anada, Pingala i Sushumna. Des d'aquí només Sushumna segueix ascendint fins a Sahasrara.

Ajna chakra és el centre on resideix la comprensió de la realitat i el coneixement més elevat. És a dir, buddhi, el discerniment i la consciència superior. La seva activació aporta clarividència i percepció extrasensorial. Permet veure l'essència que hi ha darrere de tot el manifestat, transcendint les limitacions del pensament racional i de l'ego. La seva activitat és la intuïció i la visió interior.

 

Sahasrara. Chakra superior

Sahasrara no és pròpiament un chakra, sinó més aviat un concepte que va més enllà de la capacitat de comprensió de la ment racional. En el Tantra es representa com un lotus de mil pètals, per indicar que és inexpressable. Shasrarara representa la meta, el final del camí d'ascens de l'energia kundalini a través dels chakras, el lloc on s'uneixen Shiva i Shakti, consciència i energia.

Aquest estat de Consciència Suprema, en la qual la consciència humana es converteix en consciència transcendental es coneix com samadhi, il·luminació, autorealització, entre uns altres.

CARACTERÍSTIQUES DELS PRINCIPALS CHAKRAS